Onze producten zijn te koop bij de betere dierenspeciaalzaak.
Is dit bij u in de buurt niet het geval, bestel dan online via de BARFmenu Service Shop. Uw producten worden geconditioneerd thuisbezorgd.
Vandaag besteld, morgen geleverd.
Let wel: Minimaal order bedrag € 35,-. Verzendkosten NL/BE.

Algemene voorwaarden

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en levering tussen BARFmenu BV hierna te noemen: “BARFmenu”, en de rechtspersoon die de producten van BARFmenu afneemt, hierna: de Afnemer.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. BARFmenu en de Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
5. Indien BARFmenu niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BARFmenu in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van BARFmenu zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
2. BARFmenu kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

artikel 3. Levering 
1. Levering geschiedt door BARFmenu aan Afnemer binnen 7 dagen na bestelling.
2. De Afnemer is gerechtigd kostenloos de bestelling te annuleren of deels te annuleren tot uiterlijk 2 werkdagen voor de afleverdatum. Indien binnen 2 werkdagen voor afleverdatum de bestelling (deels) geannuleerd wordt, is de Afnemer 20% van het bestelde bedrag verschuldigd aan BARFmenu.

artikel 4. Overmacht
1. BARFmenu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

artikel 5. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden contant of door middel van een automatisch incasso of via iDeal.

artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door BARFmenu in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van BARFmenu totdat de Afnemer deze heeft betaald.

artikel 7. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door BARFmenu te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten voor huisdieren. BARFmenu geeft geen garantie voor gebruik van de producten anders dan voor huisdieren.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 kalenderdagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door BARFmenu verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 
3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie is niet van toepassingen op de door BARFmenu geleverde diepvriesproducten.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Afnemer en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van BARFmenu, de Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar BARFmenu geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.
5. Eventuele gebreken van de zaken met uitzondering van diepvriesproducten, dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan BARFmenu te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat BARFmenu in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient BARFmenu in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal BARFmenu de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van BARFmenu, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen. In geval van vervanging is de Afnemer gehouden om de vervangen zaak aan BARFmenu te retourneren. 
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van BARFmenu daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Afnemer.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens BARFmenu en de door BARFmenu bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Indien BARFmenu aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
2. BARFmenu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BARFmenu is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien BARFmenu aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BARFmenu beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van BARFmenu is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. BARFmenu is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BARFmenu aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BARFmenu toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
7. BARFmenu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BARFmenu of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 9. Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Afnemer over op het moment waarop zaken aan de Afnemer in de macht van de Afnemer worden gebracht.

artikel 10. Vrijwaring
1. De Afnemer vrijwaart BARFmenu voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan BARFmenu toerekenbaar is.
2. Indien BARFmenu uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden BARFmenu zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BARFmenu, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BARFmenu en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 11. Intellectuele eigendom 
1. BARFmenu behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. BARFmenu heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BARFmenu partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van BARFmenu is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft BARFmenu het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met BARFmenu.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.